به تو فکر میکنم

بی اختیار

به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم 

در عشق تو

وفکر می کردم بازیگر نقش اولم.....

افسوس...