دل شکسته

می دانی عزیز دلم....

علشق رپاییزم

زیرا آخرین تصویر من از

صورت زرد رنگت

چشمان ابریت

دستان سردت

نگاه یخ بسته ات و

فریادهای طوفانیت را در ذهنم زنده می کند

کاش تمام فصلها پاییز بودند

تا من دلتنگت نمی شدم!